Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše služby

1) Základní služby ZDARMA:

vyhledání vhodné nemovitosti dle představ a požadavků zájemce 

první prohlídka nemovitosti a podání základních informací 

seznámení s lokalitou 

dodání základních údajů o nemovitosti 

zprostředkování kontaktu s prodejcem či zprostředkovatelem prodeje nemovitosti  

informace o výši vedlejších nákladů, spojených s koupí nemovitosti

2) „ Balíček placených služeb“ -  cena  850 Euro + DPH                     

( Tyto služby jsou prováděny pouze v případě zájmu klienta, služby budou provedeny na základě předem podepsané dohody )

zabezpečení a zprostředkování přenosů informací, podkladů a dokumentů spojených s koupí nemovitosti mezi rakouskou stranou (RK popř.přímý prodávající, právní kancelář, notář, bankovní instituce) a kupujícím, s dodáním vysvětlujícího komentáře a pokynů vedoucích k dalším nutným činnostem ze strany zájemce.

( POZN.:Naše firma nezabepečuje doslovný-úřední překlad kupních smluv. Pro tyto účely doporučujeme využít služeb certifikovaných překladatelských a tlumočnických firem!!!)

osobní účast a tlumočení při podpisu smlouvy, při ověřování podpisů u notáře, při úkonech spojených s otevřením účtu a zadáním příkazů k úhradě v rakouské bance

dohodnutí termínů podpisu smlouvy, termínů ověření podpisů u notáře, převzetí nemovitosti

 zabezpečení nabídky pojištění interiéru kupované nemovitosti

pomoc při zřizování internetového připojení do zakoupeného apartmánu, při přidělávání klíčů ( většinou nutnost zabezpečit u správy domů ),

pomoc při nahlášení nového majitele bytu u správy domu, obecního úřadu ,dodavatelů energie či vody

pomoc při navázání kontaktu s místními osobami, které pomáhají majitelům při předávání klíčů, kontrole a úklidu apartmánů v případě realizace pronájmů těchto bytů

náklady spojené s výše uvedenými činnostmi jsou započítány již do ceny

POZN: stanovená cena za poskytnutí „ Balíčku placených služeb“ je fixní a nebude ze strany poskytovatele navyšována . 

Uvedená finanční částka je ze strany zájemce zaplacena  na základě vystavení účetního dokladu až po provedení zápisu změny majitele na KN.

3) Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace, týkající se ochrany osobních údajů , poskytnutých návštěvníky našich webových stránek a našimi klienty či zájemci o naše služby.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Při zpracování osobních údajů  dodržujeme všechny platné normy, zejména pak Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Zpracováváme údaje, které nám sami  poskytnete. Jedná se zejména o poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu WhatsApp).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně,. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ (jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli)   anebo může jít o „zvláštní kategorie údajů“, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.( takovéto údaje nezpracováváme )

Ke zpracování osobních údajů  dochází  za účelem zpracování a uzavření smluv a plnění smluvních povinností K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu.

Ke zpracování osobních údajů dochází i z důvodu splnění povinností účetních, daňových a dalších právních předpisů Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy,.

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného, výše uvedeného, právního titulu, budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, dle platných předpisů a zákonů.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Kdykoliv máte právo na  potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování, stejně jako právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

V případech stanovených v  GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz